Metody analizy kwasu chromowego
Sep 19, 2018

Oznaczanie zawartości kwasu chromowego w powietrzu: Po pobraniu próbki przez filtr, rozpuszczono ją kwasem siarkowym, a następnie metodą kolorymetryczną (metoda Niosha) po dodaniu Diphenyl Kabbah.

Oznaczanie zawartości kwasu chromowego w wodzie: Po ekstrakcji próbkę określa się za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej lub metody kolorymetrycznej. Metody unieszkodliwiania odpadów: Stężony roztwór odpadowy kwasu chromowego przekształca się w chrom trójwartościowy po redukcji chemicznej, dostosowuje wartość ph roztworu, powoduje strącanie, sedymentację poprzez składowanie odpadów chemicznych.